Moderné otroctvo a pozícia Ruska

3. ledna 2024
Sabína Bieliková

Téma moderného otroctva predstavuje akútny problém súčasnej spoločnosti, ktorý zahŕňa rôzne formy vykorisťovania a nútenej práce, ktoré postihujú milióny ľudí po celom svete. Moderné otroctvo zahŕňa praktiky ako nútená práca v továrňach, na farmách a v domácnostiach, obchod s ľuďmi, detská práca, nútená manželstvo a sexuálne vykorisťovanie.

Moderné otroctvo má značný vplyv na ľudské práva, globálnu bezpečnosť, právo, ekonomiku, zdravie a spoločenskú súdržnosť (Anti-Slavery International, n.d.). Ide o nehumánnu praktiku, ktorá spôsobuje obetiam rozsiahle psychické, fyzické a ekonomické škody. Významné je aj jeho prepojenie s chudobou a brzdenie udržateľného rozvoja, pretože obmedzuje možnosti postihnutých komunít stať sa prosperujúcimi a odolnými voči sociálnym výzvam.

Moderné otroctvo postihuje veľké množstvo ľudí po celom svete, avšak odhadovať jeho rozsah je ťažké kvôli skrytej povahe tohto javu. Organizácie a inštitúcie, ako International Labour Organization (ILO) a mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, sa snažia vykonávať odhady, hoci presné číselné údaje môžu byť problematické získať.

Moderné otroctvo sa často vyskytuje v regiónoch s vysokou mierou chudoby, nedostatkom právnej ochrany a sociálnym napätím. Ovplyvňuje mužov, ženy a deti rôznych vekových skupín. Niektoré časti sveta sú však kvôli konkrétnym podmienkam náchylnejšie k tejto problematike ako iné.

Krajiny s rozsiahlym moderným otroctvom zahŕňajú často oblasti subsaharskej Afriky, juhovýchodnej Ázie, Blízkeho východu a niektoré časti Južnej Ameriky. Týmto oblastiam často dominujú faktory ako politická nestabilita, chudoba, nedostatočná právna ochrana a slabý dohľad nad ľudskými právami, čo vytvára prostredie, kde môžu formy moderného otroctva ľahšie prosperovať (Global Estimates of Modern Slavery, 2022).

Je dôležité si uvedomiť, že moderné otroctvo nie je obmedzené iba na tieto územia, hoci sú v týchto regiónoch jeho prejavy často výraznejšie. Globalizácia a komplexnosť dodávateľských reťazcov tiež prispievajú k rozšíreniu tohto problému na globálnej úrovni.

Zaoberať sa touto témou je nielen etickou povinnosťou, ale aj kľúčovým prvkom boja za ľudské práva a sociálnu spravodlivosť. Venovať pozornosť modernému otroctvu je nevyhnutné pre vybudovanie informovanej a angažovanej spoločnosti, schopnej spoločne pracovať na odstránení tejto krízy a vytváraní sveta, kde každý jedinec má možnosť žiť dôstojný život bez obáv z vykorisťovania a nespravodlivosti.

Moderné otroctvo je zlom, ktorý trvá aj v 21. storočí, a napriek všeobecnej presvedčenosti, že je to minulosť, ostáva skutočnosťou pre milióny ľudí na celom svete. Slavery Index, vypracovaný nadáciou Walk Free, poskytuje komplexný pohľad na tento problém. V tomto článku sa pozrieme na tento index a na pozíciu Ruska v ňom.

Slavery Index: Čo to je?

Slavery Index je ročne publikovaný globálny nástroj, ktorý meria rozsah a vplyv moderného otroctva na národnej úrovni aj celosvetovo. Používa kombináciu dát zverejnených vládami, súkromnými inštitúciami a neziskovými organizáciami, aby poskytol presné a spoľahlivé informácie o tom, koľko ľudí je ovplyvnených moderným otroctvom vo všetkých krajinách sveta (WalkFree, n.d.)

Okrem Slavery Indexu existujú aj ďalšie dôležité indexy a organizácie, ktoré sledujú a hodnotia výskyt moderného otroctva a jeho dopady na celosvetovej a národnej úrovni. Jedným z takýchto indexov je "Trafficking in Persons Report" (Správa o obchodovaní s ľuďmi), ktorý je vydávaný každoročne americkým ministerstvom zahraničia. Táto správa hodnotí úsilie jednotlivých krajín v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a poskytuje hodnotenia podľa kategórií, ako sú prevencia, trestné stíhanie a ochrana obetí.

Ďalšou významnou organizáciou je "The Freedom Fund," ktorý sa zameriava na financovanie a podporu projektov a partnerov bojujúcich proti otroctvu. Táto organizácia nielen identifikuje a intervenuje v konkrétnych prípadoch, ale tiež investuje do dlhodobejších stratégií a systémových zmien vedúcich k eliminácii moderného otroctva.

Tieto indexy a organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri mapovaní rozsahu moderného otroctva, identifikácii oblastí s vysokým rizikom a hodnotení účinnosti opatrení prijímaných jednotlivými krajinami a organizáciami. Ich práca prispieva k informovanejším rozhodnutiam, účinnejším stratégiám boja proti modernému otroctvu a zvyšovaniu povedomia o tejto závažnej globálnej problematike.

Česká republika je označovaná za jednu z európskych krajín s vysokou úrovňou otroctva. Prvý globálny index otroctva, zostavený austrálskou nadáciou Walk Free Foundation, umiestnil krajinu na tretie miesto v Európe s približne 38 000 ľuďmi, ktorí sú podozriví z vážneho vykorisťovania. Hoci tvorcovia prieskumu priznávajú, že ide len o hrubé odhady, mnohí odborníci v Českej republike súhlasia, že krajina by mala oveľa efektívnejšie riešiť problémy nútenej práce, obchodovania s ľuďmi a podobných javov (Radio Prague).

Problémy spojené s rôznymi formami otroctva sú viacvrstvové, ale v prípade Českej republiky je obchodovanie s ľuďmi za účelom sexu a vykorisťovanie migrujúcich pracovníkov na farmách, v lesoch a na stavbách najnaliehavejším problémom. Tieto formy otroctva predstavujú hlavné výzvy identifikované pre Českú republiku.

V roku 2023 je Severná Kórea krajinou s najvyšším počtom ľudí, ktorí zažívajú moderné otroctvo. Až 104 ľudí na 1000 obyvateľov žije v týchto podmienkach. Nasleduje Eritrea s 90 ľuďmi na 1 000 obyvateľov, Mauritánia s 32 na 1 000 a Saudská Arábia s 21 na 1 000.

V roku 2023 je Turecko v rámci Európy krajinou s najvyšším výskytom moderného otroctva, kde pripadá približne 15,6 osôb na 1 000 obyvateľov (The Global Slavery Index 2023 - World | ReliefWeb, 2023). Turecko zaujíma vedúce miesto v prevalencii moderného otroctva medzi 47 hodnotenými krajinami v Európe a Strednej Ázii a patrí tiež medzi krajiny s najvyššou prevalenciou na celosvetovej úrovni (Statista).

Podľa posledných údajov zo Slavery Indexu má Rusko významný počet ľudí žijúcich v modernom otroctve. Správa odhalila, že medzi krajiny s najväčším počtom ľudí v modernom otroctve patrí šesť krajín G20, India (11 miliónov), Čína (5,8 milióna), Rusko (1,9 milióna), Indonézia (1,8 milióna), Turecko (1,3 milióna) a Spojené štáty americké (1,1 milióna).

Jedným z dôvodov je veľký počet migrujúcich pracovníkov, ktorí prichádzajú do Ruska z chudobnejších krajín Strednej Ázie, ako sú Tadžikistan, Uzbekistan a Kirgizsko. Mnoho z týchto pracovníkov je zraniteľných voči vykorisťovaniu, vrátane neplatenej práce, zlého zaobchádzania a obchodu s ľuďmi.

Rusko často poukazuje na iné krajiny, kde tvrdí, že dochádza k porušovaniu ľudských práv, vrátane otroctva. Nedávno sa zameriavalo na situáciu na Ukrajine. Rusko uviedlo, že v konfliktných oblastiach na východe Ukrajiny, kde sú separatistické skupiny podporované Moskvou, sa vyskytujú prípady nútenej práce a obchodovania s ľuďmi (Osborn et al., 2022). Rusko tvrdí, že tieto aktivity sú dôsledkom politického a sociálneho chaosu v týchto regiónoch.

Tieto tvrdenia sú však kontroverzné. Mnoho medzinárodných pozorovateľov a organizácií pre ľudské práva ako napríklad Amnesty International, Human Rights Watch a Center for Strategic and International studies tvrdí že Rusko používa obvinenia z porušovania ľudských práv v iných krajinách na odklon od kritiky vlastných problémov v rámci ľudských práv vrátane situácie moderného otroctva v rámci svojich hraníc.

Je jasné, že situácia moderného otroctva je vážnou globálnou témou, ktorá vyžaduje koordinované medzinárodné úsilie na jej riešenie. Bez ohľadu na politické záujmy je potrebné, aby všetky krajiny, vrátane Ruska a Ukrajiny, zintenzívnili svoje úsilie na odstránenie otroctva.

Rusko a Česká republika, aj keď sa na prvý pohľad môžu zdať od seba veľmi odlišné, zdieľajú niekoľko spoločných prvkov v oblasti moderného otroctva. Oba štáty sa stretávajú so značným výskytom moderného otroctva, čo je znepokojujúci trend. S odhadom 1,9 milióna obetí v Rusku a umiestnením Českej republiky na treťom mieste v Európe s približne 38 000 obetí čelia obe krajiny výzvam spojeným s nútenou prácou, obchodovaním s ľuďmi a ďalšími formami vykorisťovania.

Nedostatočná ochrana pracovníkov predstavuje spoločný problém v oboch štátoch, čo vedie k vykorisťovaniu a nútenej práci. Nedostatočné zaistenie pracovných práv a slabá ochrana obetí obchodovania s ľuďmi sú prierezovými témami, ktoré umožňujú šírenie moderného otroctva.

Migrácia pracovníkov, najmä z krajín s nižším ekonomickým statusom, prispieva k problémom spojeným s vykorisťovaním v oboch krajinách. Mnoho migrujúcich pracovníkov je náchylných na neplatenú prácu a ďalšie formy zneužívania.

Obe štáty čelia kritike za nedostatočné dodržiavanie ľudských práv a moderného otroctva. V niektorých prípadoch reagujú obviňovaním iných krajín, čo je vnímané ako snaha odviesť pozornosť od vlastných problémov. Napriek odlišným kontextom a politickým systémom ukazujú spoločné výzvy v oblasti moderného otroctva na potrebu koordinovaných medzinárodných snáh a účinnejšieho riešenia tejto problematiky.

Právne a politické prostredie v Rusku zohráva kľúčovú úlohu v podnecovaní problémov spojených s moderným otroctvom. Niekoľko faktorov vytvára prostredie, ktoré nahráva tejto forme vykorisťovania, a táto situácia nemusí byť iba dôsledkom autokratického vedenia či totalitného režimu (Sychenko et al., 2021):

Nedostatočné presadzovanie práv pracovníkov:

V Rusku existuje nedostatočné presadzovanie práv pracovníkov, čo spôsobuje, že pracovníci sú náchylní na vykorisťovanie. Slabý právny rámec na ochranu pracovných práv a neúčinné mechanizmy ich presadzovania umožňujú, aby sa moderné otroctvo vyskytovalo bez potrebného dohľadu a trestu.

Slabá ochrana obetí obchodovania s ľuďmi:

Ochrana obetí obchodovania s ľuďmi je v Rusku nevyhovujúca. Nedostatočná podpora a rehabilitácia pre obete obmedzuje ich schopnosť hľadať pomoc alebo sa oslobodiť z vykorisťovania. Toto vedie k cyklu, kde obete nemajú adekvátne prostriedky na opustenie situácie otroctva.

Korupcia a neefektívny súdny systém:

Rozšírená korupcia a neefektívnosť súdneho systému v Rusku otvára priestor na zneužívanie právnych nástrojov na ochranu pracovníkov. Právne postupy môžu byť manipulované alebo zadržiavané, čo bráni obetiam v dosahovaní spravodlivosti a vymáhaní svojich práv.

Obmedzená sloboda médií a občianskej spoločnosti:

Obmedzená sloboda médií a obmedzená schopnosť občianskej spoločnosti monitorovať a spochybňovať problémy spojené s otroctvom obmedzujú tlak na vládu na prijatie opatrení. Nezávislé a informované médiá sú kľúčovým nástrojom na odhaľovanie a boj proti praktikám moderného otroctva.

Nízka úroveň transparentnosti:

Nízka úroveň transparentnosti v ruskom politickom a ekonomickom systéme uľahčuje skryté formy vykorisťovania. Absencia transparentných mechanizmov a zodpovednosti umožňuje, aby sa moderné otroctvo skrývalo za zdanlivo legálnymi obchodnými operáciami.

Celkovo možno povedať, že napriek viacerým faktorom, ktoré prispievajú k modernému otroctvu v Rusku, je dôležité chápať, že nejde len o dôsledok autokratického vedenia. Komplexnosť problému si vyžaduje riešenie, ktoré sa zameriava na reformy právnych systémov, posilnenie práv pracovníkov a podporu obetí s dôrazom na ochranu ľudských práv a slobody.

Záver

Problematika moderného otroctva je globálnym výzvam, ktorá postihuje milióny ľudí vo svete, vrátane Ruska a Českej republiky. V Rusku hrá neefektívne právne prostredie a korupcia výraznú úlohu v podnecovaní moderného otroctva. Situácia v Českej republike sa zameriava na problémy s obchodovaním s ľuďmi a nútenou prácou migrantov. Záujem o túto problematiku by mal byť nielen etickou povinnosťou, ale aj kľúčovým prvkom boja za ľudské práva a sociálnu spravodlivosť. Celosvetové indexy, ako Slavery Index, a organizácie, napríklad Medzinárodná organizácia práce, zohrávajú dôležitú úlohu v monitorovaní a hodnotení rozsahu moderného otroctva. Nevyhnutné je koordinované medzinárodné úsilie na odstránenie tohto zla a vytvorenie sveta, kde každý jednotlivec má možnosť žiť dôstojný život bez strachu z vykorisťovania.

Zdroje

Countries With the Highest Prevalence of Slavery. Statista Daily Data [online] [vid. 2023-11-13]. Dostupné z: https://www.statista.com/chart/30666/estimated-number-of-people-in-modern-slavery-per-1000

Czech Republic ranked as Europe’s third worst slavery haven. Radio Prague International [online] [vid. 2023-11-13]. Dostupné z: https://english.radio.cz/czech-republic-ranked-europes-third-worst-slavery-haven-8542144

Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. (2022). [Report].

http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang-

en/index.htm

Making modern slavery socially unacceptable. (n.d.). Walk Free. Cit 05. december 2023, z

https://www.walkfree.org/making-modern-slavery-socially-unacceptable/

Osborn, A., Nikolskaya, P., Osborn, A., & Nikolskaya, P. (2022, február 24). Russia’s Putin

authorises “special military operation” against Ukraine. Reuters.

https://www.reuters.com/world/europe/russias-putin-authorises-military-operations

donbass-domestic-media-2022-02-24/

Sychenko, E., Gracheva, V., & Rodichev, M. (2021). Modern slavery in Russia: Exploitation

without chains. Italian Labour Law E-Journal, 14(1), Article 1.

https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/13353

The Global Slavery Index 2023—World | ReliefWeb. (2023, jún 19).

https://reliefweb.int/report/world/global-slavery-index-2023

What is modern slavery? (n.d.). Anti-Slavery International. Cit 05. december 2023, z

https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/